Twitter

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำโครงการ Excellent in Marine Sport มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์กีฬาทางน้ำ แต่พบปัญหาความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาทางน้ำ

          มหาวิทยาลัยบูรพามีความโดดเด่นเรื่องกีฬาทางน้ำ เนื่องจากมีพื้นที่ มีที่ตั้งที่ติดกับชายทะเล ทำให้สามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้ และ มีนิสิตที่มีศักยภาพในกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆ เช่น เรือใบ วินด์เซิร์ฟ และเรือพาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยจัดทำโครงการ Excellent in Marine Sport คือเป็นเลิศในศาสตร์กีฬาทางน้ำที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการจะสร้างความโดดเด่น ใน 7 ศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้เป็นแผนการผลักดันให้กีฬาทางน้ำของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่รู้จัก แผนขั้นแรกยังมีปัญหาล่าช้าในการดำเนินโครงการ เนื่องจากพบอุปสรรคในหลายด้าน เช่น บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาทางน้ำ

          ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า โครงการ Excellent in Marine Sport นี้เริ่มมาประมาณ 4 - 5 ปี เรื่องการดำเนินงานเป็นไปค่อนข้างช้า เพราะว่าอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องนี้ บางคนไม่รู้เกี่ยวกับกีฬาทางด้านนี้มาก่อน ต้องค่อยพัฒนาไป ทางคณะจะมีสโลแกนว่าจะเป็นเลิศทางศาสตร์กีฬาทางน้ำ นิสิตทุกคนที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์กีฬาทางน้ำ เช่น ได้เรียนในวิชาเรือใบ เรือพาย ไม่ใช่วิชาบังคับแต่เป็นวิชาที่ให้เขาเรียน และจะมีกิจกรรมที่ฝ่ายกิจการนิสิตจะจัดให้นิสิตทุกคน แต่ไม่มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านทักษะ จึงร่วมมือกับสมาคมเรือพาย เรือใบ แห่งประเทศไทย ในการจัดคนมาช่วยสอน สอนทฤษฎีที่นี่ และสอนปฏิบัติที่สัตหีบ

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวด้วยว่า ผลที่เห็นได้ตอนนี้จะเป็นความสำเร็จของนักกีฬา ตอนนี้สามารถเรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเบอร์หนึ่งของกีฬาทางน้ำ ยกเว้นว่ายน้ำ เพราะว่ามีการสนับสนุนและมีพื้นที่ รวมทั้งการร่วมมือกับสมาคมเพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ โดยมีการทำข้อตกลงที่จะรับนักกีฬามาเรียนผ่านสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจะดูแลเรื่องการเรียนการสอน รวมไปถึงจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยไปช่วยเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา ตอนนี้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงการนี้ต่อไปอีก

           นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า โครงการนี้อยู่ในนโยบายของการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาทางน้ำ ซึ่งโอกาสที่มหาวิยาลัยจะได้รับการสนับสนุนเยอะ แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ มหาวิยาลัยเอกชนจะมาดึงตัวนักกีฬาไป เพราฉะนั้นการผลักดันที่เป็นความยั่งยืนตอนนี้คือ การเปิดการเรียนสอนในรายวิชากีฬาทางน้ำ  ซึ่งการเรียนการสอนนี้จะเป็นตัวผลักดันอีกทางหนึ่ง ในอนาคตอาจจะมีชมรมกีฬาทางน้ำ ซึ่งชมรมจะเป็นจุดที่สามารถสอนหรือเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจกีฬาทางน้ำได้มาเรียนรู้ต่อไป

          นางสาวปณิดา สุขสมพร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติ กล่าวว่า ในเรื่องของการสนับสนุนไม่ดีเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งนักกีฬาเรือใบเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพราะอยู่ติดกับทะเล ถ้ามองในแง่ของนักกีฬาเรือใบที่เป็นนิสิตนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น และอยากให้มีการการผลักดันกีฬาเรือใบ หรือกีฬาทางน้ำอื่นๆให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่ดีต่อรุ่นน้องต่อไปในอนาคต