Twitter

ชมรมกีฬาถูกตัดงบประมาณ หลังขอซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในชมรม ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า การของบประมาณต้องพิจารณาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและต้องมีประโยชน์ต่อคนกลุ่มมากที่จะได้มาใช้บริการ

          จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่า ชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวน 19 ชมรม ซึ่งงบประมาณของชมรมได้รับมาจากค่าบำรุงกีฬาที่เก็บในแต่ละภาคเรียนการศึกษา คิดเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อคน ในแต่ละปีการศึกษาจะมีจำนวนนิสิตประมาณ 30,000 กว่าคน โดยในปีนี้มีนิสิตจำนวน 30,000 กว่าคน เมื่อคิดรวมกับเงินค่าบำรุงกีฬาที่ต้องเสียไป รวมแล้วเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านกว่าบาท แต่การจัดสรรงบประมาณให้แก่ชมรมกีฬาต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร ส่วนการเบิกงบประมาณของแต่ละชมรมจะได้งบประมาณไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเขียนโครงการนำเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุน แต่เมื่อเขียนโครงการนำเสนอแล้ว หากงบประมาณที่เขียนโครงการมาไม่สมเหตุสมผลจะถูกตัดออก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการในชมรมกีฬา

          นายณพัฒน์ เอี่ยมยิ่ง นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การทำงบประมาณชมรมกีฬานั้น จะมีขั้นตอนตามกฎของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละชมรมจะต้องส่งโครงการมาเสนอเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณางบประมาณให้  โดยจะยื่นผ่านองค์การนิสิต ทางองค์การนิสิตจะพิจารณาว่าตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่เท่านั้น เนื่องจากงบประมาณค่าบำรุงกีฬามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ถือเงิน และจะถูกแบ่งส่วนตามที่แต่ละชมรมนำเสนอโครงการ ซึ่งในแต่ละปีจะได้งบประมาณมากหรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนชมรม จำนวนนิสิตที่อยู่ในชมรม และโครงการที่ชมรมเสนอ ซึ่งหลังจากที่กองค์การนิสิตได้พิจารณาเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะยื่นเรื่องถึงกองกิจการนิสิตอีกครั้งเพื่อให้อนุมัติงบประมาณ ส่วนโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทางกองกิจการนิสิตไม่มีนโยบายให้กับชมรมกีฬาในส่วนนี้ เพราะว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับส่วนงานของกองกีฬาและนันทนาการ เพราะว่าการจัดซื้อแต่ละครั้งนั้นต้องให้นิสิตจำนวนมากได้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ได้ใช้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และงบประมาณที่เหลือในแต่ปีนั้นจะเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตต่อไป

          นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การของบประมาณของชมรมกีฬาไม่เกี่ยวข้องกับกองกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากกองกีฬาจะทำงานเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางกีฬาและส่งเสริมกีฬาด้านสุขภาพ ซึ่งตรงส่วนนี้จะดูแลเรื่องอุปกรณ์การให้ยืมใช้บริการเท่านั้น โดยส่วนตัวเคยแนะนำชมรมกีฬา ในเรื่องการเขียนโครงการไปแล้วว่าจะเขียนอย่างไร เพื่อไม่ให้โดนตัดงบประมาณและให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

          ด้านนางสาวทัชชญามิ่งสันจิสุข อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การจัดงบประมาณโครงการขององค์การนิสิตไม่เพียงพอสำหรับชมรมแบดมินตัน เพราะอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกขนไก่ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ทางชมรมแบดมินตันมีการเขียนโครงการส่งทุกปี จำนวนปีละ 4 โครงการ แต่ถูกตัดงบประมาณตลอด โดยองค์การนิสิตอ้างว่าชมรมแบดมินตันไม่มีผลงานให้แก่มหาวิทยาลัย และในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์กีฬาเป็นเรื่องของกองกีฬาและนันทนาการที่จะเข้ามาจัดการ โดยในเรื่องนี้ทางชมรมยังเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมถึงต้องเกี่ยวกับกองกีฬาและนันทนาการเนื่องจากงบประมาณตรงนี้เป็นงบประมาณของชมรมกีฬา ที่กองกิจนิสิตเป็นผู้ดูแล

          นายไชยวัฒน์งามบุญลือ ประธานชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเองทำหน้าที่ในการทำเอกสารโครงการต่างๆ ของชมรมเพื่อจะนำไปเสนอองค์การนิสิต ส่วนเรื่องงบประมาณนั้นจะไม่ทราบรายละเอียดมากนัก เพราะว่างบประมาณจะต้องสอบถามทางอาจารย์ที่ปรึกษา รู้สึกว่างบประมาณชมรมกีฬานั้นได้รับน้อยกว่าความต้องการ เพราะว่าทางชมรมกีฬาจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในชมรม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทั่วไป อย่างเช่น ลูกขนไก่ แต่เข้าใจการพิจารณางบประมาณขององค์การนิสิตว่าจำเป็นต้องตัดงบที่สิ้นเปลืองออก