Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/coconews/domains/old.coconews.in.th/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258
Twitter

ม.บูรพาปรับลดการรับจำนวนนิสิต 20 - 30% ในปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์สกอ. ด้านผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก หวั่นปัญหาหอพักว่างและรายได้ลดลง

          จากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการปรับลดจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 นั้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหอพักในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งจากสถิติการลงรับขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 มีหอพักจำนวน 91 แห่ง ที่คาดว่าการปรับลดจำนวนนิสิตดังกล่าวจะส่งผลให้หอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรายได้ลดลง รวมถึงนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องเตรียมรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า

          ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ภาพรวมนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปี 2560 จะลดลงประมาณ 20 - 30% ของนิสิต ปีการศึกษา 2559 การรับนิสิตนั้นจำนวนรับต้องเป็นไปตามที่ได้ขอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไว้ ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ซึ่งในอดีตมหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับเพิ่มหรือปรับลดจำนวนรับนิสิตเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา กรณีปรับเพิ่มต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้เหตุผลของการปรับเพิ่ม และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะที่ลดจำนวนการรับนิสิต เข้าศึกษาในปี 2560 เช่น โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ส่วนคณะที่มีสภาวิชาชีพกำกับอยู่แล้วจะไม่มีการปรับลด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้มีคณะที่ไม่มีการปรับลดจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในปี 2560 เนื่องด้วยจำนวนนิสิตต่อจำนวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับบุคคลตำแหน่งอาจารย์ตลอดทั้งปี แต่ไม่มีผู้สมัคร ทำให้ต้องปรับจำนวนรับนิสิต ซึ่งมีทั้งเพิ่มและลดตามสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดรับอาจารย์สาขาวิชาสถิติ หรืออาจเป็นคุณสมบัติไม่ครบ เช่น กำหนดให้ตำแหน่งอาจารย์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL–PBL ได้ 550 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น หรือช่วงเวลารับสมัครกับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกัน แต่ทางคณะได้ตระหนักในส่วนนี้ หากรับอาจารย์ใหม่ไม่ได้ก็ทำสัญญาจ้างอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ

          นางสาวปิยฉัตร บัวรอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี กล่าวว่า จากสถิติการลงรับขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่มีการปลูกสร้างเป็นหอพักพื้นที่มากกว่า 3 ชั้น บริเวณบางแสน ตั้งแต่ปี 2555 - 2559  มีทั้งหมด 91 แห่ง และจำนวนหอพักที่มีการจดทะเบียนถูกต้องจำนวน 91 แห่งเช่นกัน โดยปี 2559 มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน 14 แห่ง ซึ่งให้เหตุผลว่า ทั้งหมดนี้รวมทั้งธุรกิจหอพักที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หอพักที่ถูกต้องและไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องหรือเรียกว่า หอพักเถื่อน ซึ่งตามกฎหมายแล้วนั้นทุกหอพักที่มีการก่อสร้างจะต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องรวมถึงต้องแบ่งเป็น หอพักชาย หอพักหญิง และพักอาศัยได้เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น หากเป็นกรณีหอพักรวมจะไม่ถูกจัดอยู่ในระเบียบที่ถูกต้อง

          หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กล่าวด้วยว่า กรณีที่มีการปลูกสร้างหอพักใหม่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลให้หอพักเก่า หรือหอพักที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบ เพราะผู้พักอาศัยย่อมย้ายไปสถานที่ที่ใหม่กว่า รวมถึงย้ายไปหอพักรวมมากกว่า แม้จะเป็นหอพักที่ไม่ถูกระเบียบ แต่มีผู้คนให้ความสนใจที่จะพักอาศัยมากกว่าหอพักชายหรือหญิง ส่งผลให้หอพักที่จดระเบียบที่ถูกต้องนั้นขาดรายได้ไปส่วนหนึ่ง 

          นายกัณตพัฒน์  ดิลกวงศ์วัฒน์ เจ้าของหอพักเติมทรัพย์ หอพักบริเวณบางแสน กล่าวว่า หอพักตนมีทั้งหมด 60 ห้อง เป็นหอพักหญิง ส่วนใหญ่ผู้ที่มาเข้าเช่าหอพักจะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 - 2 และนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 นั้นเช่าอยู่ในระยะเวลาไม่นานก็จะย้ายออกไปเพราะมีการฝึกงานหรือจบการศึกษา ทางหอพักจะมีนิสิตย้ายและเข้าออกอยู่เสมอ หากเปรียบเทียบในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้เช่าพักลดลงกว่าเดิมมาก ตอนนี้มีห้องพักว่างประมาณ 7 - 8 ห้อง และปลายเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีนิสิตย้ายออกเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่วงจบการศึกษา ตนคาดว่าสาเหตุที่ผู้เช่าพักลดลงมาจากภายในมหาวิทยาลัยมีการสร้างหอพักเพื่อให้เพียงพอกับนิสิตและหอพักและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หากสังเกตจะพบว่าโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นเต็มไปด้วยหอพักและตึกให้เช่า จึงมีการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อทราบว่าจะมีการปรับลดนักศึกษาลง ส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำให้เศรษฐกิจหอพักอยู่ในเกณฑ์ที่แย่ เพราะจะมีผู้มาเช่าพักน้อยลงกว่าเดิม แต่ตนคิดว่าผู้ที่น่าจะเดือดร้อนมากที่สุดนั่นคือนักลงทุนที่กำลังสร้างหอพักใหม่ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการกู้ยืมธนาคารและเสียภาษี หากหอพักไม่มีผู้มาเช่าและขาดรายได้อาจจะทำให้นักลงทุนจำเป็นต้องขายหอพัก หรือให้เปิดเป็นตึกให้เช่าแทน

           นางสาวลำดวน ระโหฐาน เจ้าของหอหญิงธัญภา หอพักบริเวณบางแสน กล่าวว่า หอพักตนมีทั้งหมด 25 ห้องของส่วนที่เป็นหอพักหญิง ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 - 2 โดยปกติหอพักจะไม่มีห้องว่างเหลือ โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม เมื่อ 3 ปีก่อน ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 จะไม่มีห้องว่างเหลือให้เช่า เพราะจะมีนิสิตโทรมาสอบถามและจองเป็นจำนวนมาก เปรียบเทียบกับปัจจุบันเมื่อเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 หอพักยังมีห้องว่างเหลืออยู่ประมาณ 3 - 4 ห้อง และนิสิตบางคนทำสัญญาเช่าห้องไม่ถึง 1 ปี หอพักมีการย้ายเข้าออกอยู่เสมอ และในช่วง 1 - 2 ปีหลังมีการย้ายเข้าออกมากขึ้น ส่งผลให้มีห้องว่างเพิ่มขึ้น ส่วนตัวคาดว่าเป็นเพราะมีหอพักใหม่เพิ่มขึ้น และตามอุปนิสัยของนิสิตเมื่อมีหอพักใหม่ น่าอยู่ นิสิตก็จะพากันไปย้ายออกไปอยู่หอพักใหม่แทน และเมื่อทราบว่าจะมีการปรับลดนิสิตในปี 60 ตนคาดว่าหอพักหลายแห่งในละแวกบางแสนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันนั่นคือ ห้องพักว่างเพิ่มขึ้น มีผู้มีสอบถามน้อยลง ปัจจุบันหอพักในละแวกบางแสนนั้นมีจำนวนมากอยู่แล้ว มีการแข่งขันและปรับราคาเช่าพักเพื่อให้เป็นตัวเลือกกับนิสิต หากมีการปรับลดนิสิตลงตนคิดว่าคงจะทำให้ได้รับผลกระทบด้านรายได้มิใช่น้อย