Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/coconews/domains/old.coconews.in.th/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258
Twitter

รองอธิการฝ่ายวิชาการเร่งประชุมปรับใช้นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านนิสิตเห็นด้วยกับการพัฒนาการเรียนการสอน แต่ไม่เห็นด้วยกับการสอบเพราะเป็นการเพิ่มภาระ

          จากข้อมูลเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน ได้ประกาศร่างนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับต่อประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 สำหรับนโยบายนี้ประกาศให้บังคับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยจะทำการทดสอบนิสิตระดับชั้นปีที่1 เพื่อวัดระดับภาษาและใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และจะมีการสอบความรู้และทักษะทางภาษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อวัดผลสำฤทธิ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์พบว่ามีนิสิตทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการนำนโยบายนี้มาใช้

          นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยกับทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ว่า สำหรับนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศออกมาให้ใช้นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับมหาวิทยาลัยบูรพาได้ เนื่องจากอาจจะหนักไปสำหรับนิสิต จึงขอประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการก่อนว่าจะนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการสอบวัดผลอย่างไรให้เหมาะสมกับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

          ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาว่า ตนเห็นด้วยกับร่างนโยบายนี้ เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปี1 อาจารย์ผู้สอนก็ควรเรียนด้วยเช่นกัน แต่การทดสอบอย่างเดียวคงไม่พอต้องควบคู่กับการเรียนการสอนที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้ได้จริงด้วย หากมีทดสอบทุกปีได้ยิ่งดี สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ควรมีการอบรมเพิ่มเติมดีแล้วไปสอบใหม่  สำหรับการที่ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองให้นั้น ยิ่งเป็นผลดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ซึ่งหากมีใบการรับรอง จะได้เปรียบกว่า เนื่องจากความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่จบปริญญาตรี ใบประกอบรับรองชีพแล้ว ยังต้องมีความรู้ทักษะด้านภาษาด้วย

          นางสาวธมลวรรณ กาศสีมูล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่อาจตัดสินการทำงานได้ แต่สำหรับระดับภาษาอังกฤษของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพานั้นเมื่อเปรียบเทียบเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยของตน ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งนโยบายนี้น่าจะส่งผลดีต่อนิสิต ทำให้นิสิตมีความกระตือรือร้น และพัฒนาภาษาของตนเองได้ แต่ไม่ควรพัฒนาการวัดผลสอบอย่างเดียว ควรพัฒนาการสอน ให้นิสิตมีความรู้ความสามารถที่ดีด้วย เช่นหากมีการทดสอบการฟัง ก็ควรฝึกนิสิตอย่างเข้มงวดเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความสามารถมากกว่าการเข้าไปเดา รวมถึงนโยบายดังกล่าวนี้ควรมีความยากขึ้นมาอีกระดับเพื่อพัฒนาความสามารถของตัวนิสิตเอง

          นางสาวศิริวรรณ มั่นเหมาะ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากเป็นการสอบก่อนเข้าเรียนปี 1 นั้น เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองเด็กได้ นอกจากนั้นยังสามารถกระตุ้นเด็กที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมได้อีกด้วย ส่วนในปีสุดท้ายนั้นตนไม่เห็นด้วยเพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตในหลายๆด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มเติมหากต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ หรือผลการศึกษาของนิสิตที่เป็นไปในทิศทางที่แย่ลง เพราะนิสิตบางรายอาจมีผลการศึกษาที่ดีมาโดยตลอดแต่เมื่อสอบวัดผลภาษาอังกฤษแล้วนั้นอาจทำให้ฉุดคะแนนลง ส่งผลไปถึงการหาวิชาชีพต่อไป สำหรับในระหว่างปี 1 – 3 นั้นตนคิดว่าควรมีการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัดและเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีนิสิตที่ยังไม่ชำนาญภาษาอังกฤษเยอะอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามการสอบวัดผลภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยนั้นก็ดี แต่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีมีสถาบันที่วัดผลภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เช่น TOIC TOFEL เป็นต้น