เว็บไซต์ coconew.in.th คือ เว็บไซต์ฝึกปฏิบัติงานข่าวในรูปแบบสื่อออนไลน์ และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 206441 Electronics Publishing (สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์) มีการดำเนินการจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 12 จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ทุกแง่มุม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ภายใต้สโลแกนว่า COCONEWS ลานความคิด ตามติดทุกเหตุการณ์”


ที่ปรึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  


ฝ่ายบรรณาธิการบริหาร
อภิสิทธิ์  ดุจดา บรรณาธิการบริหาร  
ธิดารัตน์  เวชกามา ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร   
เบญจวรรณ  ยอดชมภู บรรณาธิการฝ่ายข่าว  
กิตติศักดิ์  พจนวิชัยกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายข่าว  
ภัทรารัตน์   เชื้ออรวรรณ บรรณาธิการฝ่ายอินโฟกราฟิกส์  
จารุวัฒน์  ใจแน่น ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายอินโฟกราฟิกส์  
อาภากร 
เหลี่ยมทอง บรรณาธิการฝ่ายเทคนิค  
นภสร
กอเซ็ม ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค  
ศุภิสรา ณ บางช้าง บรรณาธิการฝ่ายโซเชียลมีเดีย  
นัฐศรัณย์  สายกระซิบ ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายโซเชียลมีเดีย  
สุรีรัตน์ 
มณีแสง บรรณาธิการฝ่ายสนับสนุน  
ธนทัต 
ศรีโปฎก ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายสนับสนุน  

   

ฝ่ายข่าว    
โต๊ะข่าวชุมชน โต๊ะข่าวเทคโนโลยี  
แคทรียา ลาวัง สุดาวิภา  ไตรรัตนกุลศิริ
รัตนสุดา จีนเลี้ยง กมลทิพย์ จันทน์หอม
มุทิตา กุลเดช ปุญธิตา กรเพิ่มพูนผล
มนัสนันท์ มาเกิด ทวินันท์ มีโพธิ์
       
โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ โต๊ะข่าวกีฬา  
เมธาวี เด่นทรัพย์ไพบูลย์ สุทธิรังสี ไชยสุวรรณ
จุฑามาศ นางาม รพีพร จันทร์เจริญใจ
ลลินทิพย์ สิริสกุลธิวากร จุฑารัตน์ ศรีหมอก
กรณัฏฐ์ เยท่าพูด ศรีวรา มิ่งมิตร
       
โต๊ะข่าวเด็กและเยาวชน โต๊ะข่าวประชาคม  
กัญญาภัค สงค์ประเสริฐ ธนันสิริ บุบผาชาติ
พิทยา   สุธาไทยารักษ์ ชนาธิป แก้วศันสนะ 
อัญชนา บัวทอง ชมพูนุช ทองพิทักษ์ชัย
นภัสสรณ์ สมบูรณ์ศิลป์ นลินรัต สิงห์พลกุล

ฝ่ายอินโฟกราฟิก ฝ่ายเทคนิค
ปภมาภรณ์   รังสีสว่าง สุดารัตน์   คำดี
ภัทรพล     น้อยพินิจ     วริศรา    อินทร์อุดม 
ภาริณีย์   เที่ยงธรรม อัจฉรา   ธนาทวีผล 
ธนิสร   ชะโนภาส ภานุพงศ์     จันสุระ
ธนวรรธ   โกรุ่งเจริญ เจกิตาน์      ลัดดางาม 
กนกกร   ทรัพย์ทอง นัฐกานต์    บุญตัน 
ธนิดา   โตวิวัฒน์    เชาว์      
พวงมาลา 
ก้องสุวีร์   จินดามณี   ถกลเกริก      ทับวัง 
ศุภาดา    ราญรอน พิมพ์ชนก     
เมืองคำ  
พรธนกร   ช่างเหล็ก พรทิพย์  พลอยประไพ

ฝ่ายโซเชียลมีเดีย  
รัฐจี   ผิวอ่อน พัชริดา     พันธุ์ทอง
กฤษกร    เหล็กเพชร นภัสสร    เอกสิทธ์บัญชา
พิชชา    เสียงประสิทธิ ศศิธร    พิไชยแพทย์
สุทธิณี    ษมาพิสุทธิ์ กนกวรรณ  เลิกนอก
ณัฐกานต์    สิทธินิสัยสุข ณัฐกานต์    นพเสริฐ

ฝ่ายสนับสนุน
ปัญญา    เตมิยานนท์            ชนัญชิดา   อุดมมาลา    
พิมลวรรณ   โรจน์ชนะพลภัทร ศิณีนารถ   นิธิกิจอำนวย    
พีรณัฐ   วลัยใจ       พัชราพิไล  ตั้งมั่น    
ณัฐณิชา   มโนวรกุล พรรณเพียงเดือน  ทัพภะสุต    
ภัทรพล     พฤกษอาภรณ์ วรากร     อรุณฉาย    
ณัฐพันธุ์    คณานุรักษ์ นันท์นภัส กิจสง่า    
อาภานุช    สันติกุล วิฬาร์   
ทรัพย์เจริญ
   
 
กมลชนก   แสนเมือง              ลลิตา
ปามา    
ณิชนารถ   นันทศรีรัตน์ พิทักษ์  จันทร์พลงาม  
   

แนะนำ ติชม เสนอประเด็นเพิ่มเติม และสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง      

Facebook : www.facebook.com/coconews
Twitter : @coconewsbuu
Instagram : @coconews_buu
Official Line :https://line.me/R/ti/p/%40coconews หรือ ID : @COCONEWS_OFFICIAL
Youtube : COCONEWS Official

 

ที่อยู่  : ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131